Clock-Time

MUỐI MEN CHO ĐỜI 172 - Bài Giảng Chúa Nhật XXIII Thường Niên - Năm A

MUỐI MEN CHO ĐỜI 172 - Bài Giảng Chúa Nhật XXIII Thường Niên - Năm A - Tin Mừng Mt 18: 15 - 20. Suy niệm: Linh Mục Antôn Hà Văn Minh

MUỐI MEN CHO ĐỜI 172

CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN - NĂM A

 Mt 18: 15 - 20

LINH MỤC ANTÔN HÀ VĂN MINH