Clock-Time

MUỐI MEN CHO ĐỜI 173: Bài Giảng Chúa Nhật XXIV Thường Niên Năm A

MUỐI MEN CHO ĐỜI 173 - Bài Giảng Chúa Nhật XXIV Thường Niên - Năm A - Tin Mừng Mt 18: 21 - 35. Suy niệm: Linh Mục Giuse Nguyễn Tường Vĩnh Lộc

MUỐI MEN CHO ĐỜI 173

CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN - NĂM A

 Mt 18: 21 - 35

LINH MỤC GIUSE NGUYỄN TƯỜNG VĨNH LỘC