Clock-Time

MUỐI MEN CHO ĐỜI 174 - Bài Giảng Chúa Nhật XXV Thường Niên - Năm A

MUỐI MEN CHO ĐỜI 174 - Bài Giảng Chúa Nhật XXV Thường Niên - Năm A - Tin Mừng Mt 20: 1 - 16. Suy niệm: Linh Mục Gioan Lê Quang Tuyến

MUỐI MEN CHO ĐỜI 174

CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN - NĂM A

Mt 20: 1 - 16

LINH MỤC GIOAN LÊ QUANG TUYẾN