Clock-Time

MUỐI MEN CHO ĐỜI 175 - Bài Giảng Chúa Nhật XXVI Thường Niên Năm A

MUỐI MEN CHO ĐỜI 175 - Bài Giảng Chúa Nhật XXVI Thường Niên Năm A - Tin Mừng Mt 21: 28-31. Chia sẻ: Phanxico Xavie Maria Nguyễn Minh Sáng, CMC

MUỐI MEN CHO ĐỜI 175

CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN NĂM A


Mt 21: 28 - 32

LM. PHANXICÔ XAVIE MARIA NGUYỄN MINH SÁNG, CMC