Clock-Time

MUỐI MEN CHO ĐỜI 176 - Bài Giảng Chúa Nhật Lễ Đức Mẹ Mân Côi

MUỐI MEN CHO ĐỜI 176 - Bài Giảng Chúa Nhật Lễ Đức Mẹ Mân Côi - Tin Mừng Lc 1: 26 - 38. Suy niệm: Linh Mục Antôn Hà Văn Minh

MUỐI MEN CHO ĐỜI 172

CHÚA NHẬT LỄ ĐỨC MẸ MÂN CÔI

 Lc 1: 26 - 38

LINH MỤC ANTÔN HÀ VĂN MINH