Clock-Time

Muối Men Cho Đời 177: Bài Giảng Chúa Nhật XXVIII Thường Niên - Năm A

MUỐI MEN CHO ĐỜI 177 - Bài Giảng Chúa Nhật XXVIII Thường Niên - Năm A - Tin Mừng Mt 22: 1 - 14. Suy niệm: Linh Mục Giuse Nguyễn Tường Vĩnh Lộc

MUỐI MEN CHO ĐỜI 173

CHÚA NHẬT XXVIII THƯỜNG NIÊN - NĂM A

 Mt 22: 1 - 14

LINH MỤC GIUSE NGUYỄN TƯỜNG VĨNH LỘC