Clock-Time

MUỐI MEN CHO ĐỜI 178 - Bài Giảng Chúa Nhật Lễ Khánh Nhật Truyền Giáo - Năm A

MUỐI MEN CHO ĐỜI 178 - Bài Giảng Chúa Nhật Lễ Khánh Nhật Truyền Giáo - Năm A - Tin Mừng Mt 28: 16 - 20. Suy niệm: Linh Mục Giuse Nguyễn Văn Phán

MUỐI MEN CHO ĐỜI 170

CHÚA NHẬT LỄ KHÁNH NHẬT TRUYỀN GIÁO - NĂM A

 Mt 28: 16 - 20

LINH MỤC GIUSE NGUYỄN VĂN PHÁN