Clock-Time

MUỐI MEN CHO ĐỜI 179 - Bài Giảng Chúa Nhật XXX Thường Niên Năm A

MUỐI MEN CHO ĐỜI 176 - Bài Giảng Chúa Nhật Lễ Đức Mẹ Mân Côi - Tin Mừng Lc 1: 26 - 38. Suy niệm: Linh Mục Antôn Hà Văn Minh

MUỐI MEN CHO ĐỜI 179

CHÚA NHẬT XXX THƯỜNG NIÊN NĂM A

Mt 22: 34 - 40

LINH MỤC ANTÔN HÀ VĂN MINH