Clock-Time

MUỐI MEN CHO ĐỜI 180 - Bài Giảng Lễ Các Thánh Nam Nữ

MUỐI MEN CHO ĐỜI 180 - Bài Giảng Lễ Các Thánh Nam Nữ - Tin Mừng Mt 5: 1 - 12. Suy niệm: Linh Mục Vinh Sơn Nguyễn Tuấn Dương

MUỐI MEN CHO ĐỜI 180

BÀI GIẢNG LỄ CÁC THÁNH NAM NỮ

Mt 5: 1 - 12

LINH MỤC VINH SƠN NGUYỄN TUẤN DƯƠNG