Clock-Time

Muối Men Cho Đời 184: Bài Giảng Chúa Nhật I Mùa Vọng - Năm B - Linh Mục Antôn Hà Văn Minh

Muối Men Cho Đời 184: Bài Giảng Chúa Nhật I Mùa Vọng - Năm B. Mc 13: 33 - 37. Suy Niệm: Lm. Antôn Hà Văn Minh

MUỐI MEN CHO ĐỜI 184

 BÀI GIẢNG CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG NĂM A

 Mc 13: 33 - 37

LINH MỤC ANTÔN HÀ VĂN MINH