Clock-Time

Muối Men Cho Đời 185: Bài Giảng Chúa Nhật II Mùa Vọng - Năm B - Linh Mục Vinh Sơn Nguyễn Tuấn Dương

Muối Men Cho Đời 185: Bài Giảng Chúa Nhật II Mùa Vọng - Năm B. Mc 1: 1 - 8. Suy Niệm: Lm. Vinh Sơn Nguyễn Tuấn Dương

MUỐI MEN CHO ĐỜI 185

 BÀI GIẢNG CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG NĂM B

 Mc 1: 1 - 8

LINH MỤC VINH SƠN NGUYỄN TUẤN DƯƠNG