Clock-Time

Muối Men Cho Đời 186: Bài Giảng Chúa Nhật III Mùa Vọng - Năm B - Linh Mục Giuse Nguyễn Tường Vĩnh Lộc

Muối Men Cho Đời 186: Bài Giảng Chúa Nhật III Mùa Vọng - Năm B. Tin mừng: Ga 1: 6 - 8, 19 - 28. Suy Niệm: Lm. Giuse Nguyễn Tường Vĩnh Lộc

MUỐI MEN CHO ĐỜI 186

 BÀI GIẢNG CHÚA NHẬT III MÙA VỌNG NĂM B

 Ga 1: 6 - 8, 19 - 28

LINH MỤC GIUSE NGUYỄN TƯỜNG VĨNH LỘC