Clock-Time

Muối Men Cho Đời 188: Bài Giảng Chúa Nhật Lễ Chúa Hiển Linh - Linh Mục Giuse Nguyễn Tường Vĩnh Lộc

Muối Men Cho Đời 188: Bài Giảng Chúa Nhật Lễ Chúa Hiển Linh. Mt 2: 1-12. Lm. Giuse Nguyễn Tường Vĩnh Lộc

MUỐI MEN CHO ĐỜI 188

 BÀI GIẢNG CHÚA NHẬT LỄ CHÚA HIỂN LINH

Mt 2: 1 - 12

LINH MỤC GIUSE NGUYỄN TƯỜNG VĨNH LỘC