Clock-Time

Muối Men Cho Đời 189: Bài Giảng Chúa Nhật Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa - Lm. Antôn Hà Văn Minh

Muối Men Cho Đời 189: Bài Giảng Chúa Nhật Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa. Mc 1: 7-11. Lm. Antôn Hà Văn Minh

MUỐI MEN CHO ĐỜI 189

 BÀI GIẢNG CHÚA NHẬT LỄ CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA

Mc 1: 7 - 11

LINH MỤC ANTÔN HÀ VĂN MINH