Clock-Time

Muối Men Cho Đời 190: Bài Giảng Chúa Nhật II Mùa Thường Niên Năm B - Lm. Giuse Nguyễn Tường Vĩnh Lộc

Muối Men Cho Đời 190: Bài Giảng Chúa Nhật II Mùa Thường Niên Năm B. Ga 1: 35 - 42. Lm. Giuse Nguyễn Tường Vĩnh Lộc

MUỐI MEN CHO ĐỜI 190

 BÀI GIẢNG CHÚA NHẬT II MÙA THƯỜNG NIÊN NĂM B

 Ga 1: 35 - 42

LINH MỤC GIUSE NGUYỄN TƯỜNG VĨNH LỘC