Clock-Time

Muối Men Cho Đời 191: Bài Giảng Chúa Nhật III Mùa Thường Niên Năm B - Lm. Antôn Hà Văn Minh

Muối Men Cho Đời 191: Bài Giảng Chúa Nhật III Mùa Thường Niên Năm B. Mc 1: 14 - 20. Lm. Antôn Hà Văn Minh

MUỐI MEN CHO ĐỜI 191

 BÀI GIẢNG CHÚA NHẬT III MÙA THƯỜNG NIÊN NĂM B

 Mc 1: 14 - 20

LINH MỤC ANTÔN HÀ VĂN MINH