Clock-Time

Muối Men Cho Đời 192: Bài Giảng Chúa Nhật V Mùa Thường Niên Năm B - Lm. Giuse Nguyễn Tường Vĩnh Lộc

Muối Men Cho Đời 192: Bài Giảng Chúa Nhật V Mùa Thường Niên Năm B. Mc 1: 29 - 39. Lm. Giuse Nguyễn Tường Vĩnh Lộc

MUỐI MEN CHO ĐỜI 192

 BÀI GIẢNG CHÚA NHẬT V MÙA THƯỜNG NIÊN NĂM B

 Mc 1: 29 - 39

LINH MỤC GIUSE NGUYỄN TƯỜNG VĨNH LỘC