Clock-Time

Muối Men Cho Đời 193: Bài Giảng Chúa Nhật I Mùa Chay Năm B - Lm. Antôn Hà Văn Minh

Muối Men Cho Đời 193: Bài Giảng Chúa Nhật I Mùa Chay Năm B. Mc 1: 12 - 15. Lm. Antôn Hà Văn Minh

MUỐI MEN CHO ĐỜI 193

 BÀI GIẢNG CHÚA NHẬT I MÙA CHAY NĂM B

 Mc 1: 12 - 15

LINH MỤC ANTÔN HÀ VĂN MINH