Clock-Time

Muối Men Cho Đời 194: Bài Giảng Chúa Nhật II Mùa Chay Năm B - Lm. Giuse Nguyễn Tường Vĩnh Lộc

Muối Men Cho Đời 194: Bài Giảng Chúa Nhật II Mùa Chay Năm B. Mc 9: 2 - 10. Lm. Giuse Nguyễn Tường Vĩnh Lộc

MUỐI MEN CHO ĐỜI 194

 BÀI GIẢNG CHÚA NHẬT II MÙA CHAY NĂM B

 Mc 9: 2 - 10

LINH MỤC GIUSE NGUYỄN TƯỜNG VĨNH LỘC