Clock-Time

Muối Men Cho Đời 198: Bài Giảng Chúa Nhật Lễ Lá - Năm B - Lm. Giuse Nguyễn Tường Vĩnh Lộc

Muối Men Cho Đời 198: Bài Giảng Chúa Nhật Lễ Lá - Năm B. Mc 11: 1 - 10. Suy Niệm: Lm. Giuse Nguyễn Tường Vĩnh Lộc

MUỐI MEN CHO ĐỜI 198

 BÀI GIẢNG CHÚA NHẬT LỄ LÁ - NĂM B

 Mc 11: 1 - 10

LINH MỤC GIUSE NGUYỄN TƯỜNG VĨNH LỘC