Clock-Time

Muối Men Cho Đời 202: Bài Giảng Chúa Nhật IV Mùa Phục Sinh - Năm B - Lễ Chúa Chiên Lành - Lm. Gioan Lê Quang Tuyến

Muối Men Cho Đời 202: Bài Giảng Chúa Nhật IV Mùa Phục Sinh - Năm B - Lễ Chúa Chiên Lành. Ga 10: 11 - 18. Suy Niệm: Lm. Gioan Lê Quang Tuyến

MUỐI MEN CHO ĐỜI 202

 BÀI GIẢNG CHÚA NHẬT IV MÙA VỌNG NĂM B

 LỄ CHÚA CHIÊN LÀNH

 Ga 10: 11 - 18

LINH MỤC GIOAN LÊ QUANG TUYẾN