Clock-Time

Muối Men Cho Đời 205: Bài Giảng Chúa Nhật Lễ Chúa Thăng Thiên - Năm B - Lm. Giuse Nguyễn Tường Vĩnh Lộc

Muối Men Cho Đời 205: Bài Giảng Chúa Nhật Lễ Chúa Thăng Thiên - Năm B. Mc 16: 15 - 20. Suy Niệm:  Lm. Giuse Nguyễn Tường Vĩnh Lộc

MUỐI MEN CHO ĐỜI 205

BÀI GIẢNG CHÚA NHẬT LỄ CHÚA THĂNG THIÊN NĂM B

Mc 16: 15 - 20

LINH MỤC GIUSE NGUYỄN TƯỜNG VĨNH LỘC