Clock-Time

Muối Men Cho Đời 209 | Bài Giảng Chúa Nhật IV Mùa Chay - Năm C | Lm. Giuse Nguyễn Văn Phán

Muối Men Cho Đời 209 - Bài Giảng Chúa Nhật IV Mùa Chay - Năm C. Lc 15,1-3,11-32. Suy Niệm: Lm. Giuse Nguyễn Văn Phán

MUỐI MEN CHO ĐỜI

BÀI GIẢNG CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY NĂM C

Tin mừng: Lc 4:
15,1-3,11-32

LINH MỤC GIUSE NGUYỄN VĂN PHÁN