Clock-Time

Muối Men Cho Đời 210 | Bài Giảng Chúa Nhật V Mùa Chay - Năm C | Lm. Phanxico Xavie Maria Nguyễn Minh Sáng, CMC

Muối Men Cho Đời 210 - Bài Giảng Chúa Nhật V Mùa Chay - Năm C. Ga 8: 1 - 11. Suy Niệm: Lm. Phanxico Xavie Maria Nguyễn Minh Sáng, CMC

MUỐI MEN CHO ĐỜI

BÀI GIẢNG CHÚA NHẬT V MÙA CHAY NĂM C

Tin mừng: Ga 8: 1 - 11


LM. PHANXICO XAVIE MARIA NGUYỄN MINH SÁNG, CMC