Clock-Time

Muối Men Cho Đời 212 | Bài Giảng Chúa Nhật Phục Sinh - Năm C | Lm. Antôn Hà Văn Minh

Muối Men Cho Đời 212 - Bài Giảng Chúa Nhật Phục Sinh - Năm C. Lc 24: 1 - 12. Suy Niệm: Lm. Antôn Hà Văn Minh

MUỐI MEN CHO ĐỜI 

CHÚA NHẬT PHỤC SINH - NĂM C

TIN MỪNG: Lc 24: 1 - 12

LM. ANTÔN HÀ VĂN MINH