Clock-Time

Muối Men Cho Đời 218 | Bài Giảng Chúa Nhật Lễ Hiện Xuống - Năm C | Ga 20: 19 - 23 | Lm. Antôn Hà Văn Minh

Muối Men Cho Đời 218 - Bài Giảng Chúa Nhật Lễ Hiện Xuống - Năm C, Ga 20: 19 - 23, Suy Niệm: Lm. Antôn Hà Văn Minha

MUỐI MEN CHO ĐỜI - LỜI CHÚA

BÀI GIẢNG CHÚA NHẬT LỄ HIỆN XUỐNG - NĂM C

Tin Mừng: Ga 20: 19 - 23

Suy Niệm: Lm. Antôn Hà Văn Minh