Clock-Time

Muối Men Cho Đời 220 | Bài Giảng Chúa Nhật Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô | Lc 9: 11 - 17 | Phanxico Xavie Maria Nguyễn Minh Sáng, CMC

Muối Men Cho Đời 220 - Bài Giảng Chúa Nhật Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô. Lc 9: 11 - 17. Suy Niệm: Lm. Phanxico Xavie Maria Nguyễn Minh Sáng, CMC

MUỐI MEN CHO ĐỜI

BÀI GIẢNG CHÚA NHẬT LỄ MÌNH MÁU THÁNH CHÚA KITÔ

Tin mừng: Lc 9: 11 - 17


LM. PHANXICO XAVIE MARIA NGUYỄN MINH SÁNG, CMC