Clock-Time

Muối Men Cho Đời 222 | Bài Giảng Chúa Nhật XIV Mùa Thường Niên Năm C | Lc 10, 1- 12. 17 - 20 | Lm. Giuse Nguyễn Văn Phán

Muối Men Cho Đời 222 - Bài Giảng Chúa Nhật XIV Mùa Thường Niên Năm C. Lc 10, 1- 12. 17 - 20. Suy Niệm: Lm. Giuse Nguyễn Văn Phán

MUỐI MEN CHO ĐỜI

BÀI GIẢNG CHÚA NHẬT XIV MÙA THƯỜNG NIÊN NĂM C

Tin mừng: Lc 10, 1- 12. 17 - 20


LINH MỤC GIUSE NGUYỄN VĂN PHÁN