Clock-Time

Muối Men Cho Đời 223 | Bài Giảng Chúa Nhật XV Mùa Thường Niên Năm C | Lc 10, 25 - 37 | Lm. Vinh Sơn Nguyễn Tuấn Dương

Muối Men Cho Đời 223 - Bài Giảng Chúa Nhật XV Mùa Thường Niên Năm C, Lc 10, 25 - 37, Suy Niệm: Lm. Vinh Sơn Nguyễn Tuấn Dương

MUỐI MEN CHO ĐỜI

BÀI GIẢNG CHÚA NHẬT XV MÙA THƯỜNG NIÊN NĂM C

Tin mừng: Lc 10, 25 - 37


LINH MỤC VINH SƠN NGUYỄN TUẤN DƯƠNG