Clock-Time

Muối Men Cho Đời 225 | Bài Giảng Chúa Nhật XVIII Mùa Thường Niên Năm C | Lc 12, 13 - 21 | Lm. Gioan Lê Quang Tuyến

Muối Men Cho Đời 225 - Bài Giảng Chúa Nhật XVIII Mùa Thường Niên Năm C, Lc 12, 13 - 21, Suy Niệm: Lm. Gioan Lê Quang Tuyến

MUỐI MEN CHO ĐỜI

BÀI GIẢNG CHÚA NHẬT XVIII MÙA THƯỜNG NIÊN NĂM C

Tin mừng: Lc 12: 13 - 21


LINH MỤC GIOAN LÊ QUANG TUYẾN