Clock-Time

Muối Men Cho Đời 226 | Bài Giảng Chúa Nhật XX Mùa Thường Niên Năm C | Lc 12, 49 - 53 | Lm. Antôn Hà Văn Minh

Muối Men Cho Đời 226 - Bài Giảng Chúa Nhật XX Mùa Thường Niên Năm C - Lc 12, 49 - 53 - Lm. Antôn Hà Văn Minh

MUỐI MEN CHO ĐỜI

BÀI GIẢNG CHÚA NHẬT XX MÙA THƯỜNG NIÊN NĂM C

Tin mừng: Lc 12: 49 - 53


LINH MỤC ANTÔN HÀ VĂN MINH