Clock-Time

Muối Men Cho Đời 227 | Bài Giảng Chúa Nhật XXI Mùa Thường Niên Năm C | Lc 13, 22 - 30 | Lm. Phaolô Nguyễn Văn Đông

Muối Men Cho Đời 227 - Bài Giảng Chúa Nhật XXI Mùa Thường Niên Năm C. Lc 13, 22 - 30. Suy Niệm: Lm. Phaolô Nguyễn Văn Đông.

MUỐI MEN CHO ĐỜI - LỜI CHÚA

CHÚA NHẬT XXI MÙA THƯỜNG NIÊN NĂM C

Tin Mừng: Lc 13: 12 - 30

Suy Niệm: Lm. Phaolô Nguyễn Văn Đông