Clock-Time

Muối Men Cho Đời 229 | Bài Giảng Chúa Nhật XXIV Mùa Thường Niên Năm C | Lc 15: 1 - 32 | Lm. Phaolô Nguyễn Văn Đông

Muối Men Cho Đời 229 - Bài Giảng Chúa Nhật XXIV Mùa Thường Niên Năm C, Lc 15: 1 - 32, Suy Niệm: Lm. Phaolô Nguyễn Văn Đông.

MUỐI MEN CHO ĐỜI - LỜI CHÚA

CHÚA NHẬT XXIV MÙA THƯỜNG NIÊN NĂM C

Tin Mừng: Lc 15: 1 - 32

Suy Niệm: Lm. Phaolô Nguyễn Văn Đông