Clock-Time

Muối Men Cho Đời 233 | Bài Giảng Chúa Nhật XXIX Mùa Thường Niên Năm C | Lc 18: 1 - 8 | Lm. Vinh Sơn Nguyễn Tuấn Dương

Chủ đề của bài tin mừng Chúa Nhật XXIX mùa thường niên đề cập đến vấn đề kiên trì trong cầu nguyện. Khởi đầu bài tin mừng hôm nay, Thánh Luca đã giới thiệu trước rằng: Anh em hãy cầu nguyện luôn và đừng nản lòng. Ngài muốn nói đến một sự cầu nguyện liên lỉ, cầu nguyện kiên trì và tin tưởng hoàn toàn vào Chúa.

MUỐI MEN CHO ĐỜI

BÀI GIẢNG CHÚA NHẬT XXIX MÙA THƯỜNG NIÊN NĂM C

Tin mừng: Lc 18: 1 - 8


LINH MỤC VINH SƠN NGUYỄN TUẤN DƯƠNG