Clock-Time

Muối Men Cho Đời 69 - Chúa Nhật Mình Máu Thánh Chúa Kitô

Muối Men Cho Đời 69 - Chúa Nhật Mình Máu Thánh Chúa Kitô - Chia sẻ Tin Mừng: Lm. Giuse Nguyễn Văn Phán, Tin Mừng: Mc 14: 12 -16.22.26
MUỐI MEN CHO ĐỜI 68

CHÚA NHẬT MÌNH MÁU THÁNH CHÚA KITÔ


Chia sẻ Tin Mừng: Lm. Giuse Nguyễn Văn Phán


 
VIDEO BÀI GIẢNG