Clock-Time

Muối Men Cho Đời 71 - Chúa Nhật XI Thường Niên B

Muối Men Cho Đời 71 - Chúa Nhật XI Thường Niên B - Chia sẻ Tin Mừng: Lm. Phaolô Hoàng Mạnh Huy, Tin Mừng: Mc 4:26-34
MUỐI MEN CHO ĐỜI 71

CHÚA NHẬT XI THƯỜNG NIÊN B


Chia sẻ Tin Mừng: Lm. Phaolô Hoàng Mạnh Huy


 
VIDEO BÀI GIẢNG