Clock-Time

Muối Men Cho Đời 73 - Chúa Nhật XIII Thường Niên B

Muối Men Cho Đời 73 - Chúa Nhật XIII Thường Niên B - Chia sẻ Tin Mừng: Lm. Antôn Hà Văn Minh, Tin Mừng: Mc 5: 21-43
MUỐI MEN CHO ĐỜI 73

CHÚA NHẬT XIII THƯỜNG NIÊN B
Chia sẻ Tin Mừng: Lm. Antôn Hà Văn Minh
Mc 5: 21-43
 
 
VIDEO BÀI GIẢNG