Clock-Time

Muối Men Cho Đời 74 - Chúa Nhật XIV Thường Niên B

Muối Men Cho Đời 74 - Chúa Nhật XIV Thường Niên B - Chia sẻ Tin Mừng: Lm. Phêrô Nguyễn Minh Mẫn, Tin Mừng: Mc 6: 1-6
MUỐI MEN CHO ĐỜI 74

CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN B
Chia sẻ Tin Mừng: Lm. Phêrô Nguyễn Minh Mẫn
Mc 6: 1-6
 
VIDEO BÀI GIẢNG