Clock-Time

Muối Men Cho Đời 89 - Chúa Nhật XXX Thường Niên B

Muối Men Cho Đời 89 - Chúa Nhật XXX Thường Niên B - Tin mừng Mc 10, 46-52 - Lm. Phaolô Hoàng Mạnh Huy...
MUỐI MEN CHO ĐỜI 89

CHÚA NHẬT XXX THƯỜNG NIÊN B

CHÚA NHẬT TRUYỀN GIÁO

 
Tin mừng Mc 10, 46-52
 
Chúa Nhật XXX Thường Niên B
CHIA SẺ TIN MỪNG: Lm. Phaolô Hoàng Mạnh Huy
 
VIDEO BÀI GIẢNG