Clock-Time

Muối Men Cho Đời 94 - Chúa Nhật II Mùa Vọng C

Muối Men Cho Đời 93 - Chúa Nhật I Mùa Vọng C - Tin mừng Lc 21, 25-28, 34-36 - Lm. Antôn Hà Văn Minh
MUỐI MEN CHO ĐỜI 94

CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG C

 
Tin mừng Lc 3, 1-6
Chúa Nhật II Mùa Vọng C

CHIA SẺ TIN MỪNG: Lm. Phêrô Huỳnh Thế Vinh
 

VIDEO BÀI GIẢNG