Clock-Time

Muối Men Cho Đời 95 - Chúa Nhật III Mùa Vọng C

Muối Men Cho Đời 95 - Chúa Nhật III Mùa Vọng C - Tin mừng  Lc 3, 10-18 - Lm. Gioan Lê Quang Tuyến
MUỐI MEN CHO ĐỜI 95

CHÚA NHẬT III MÙA VỌNG C

 
Tin mừng Lc 3, 10-18
Chúa Nhật III Mùa Vọng C

CHIA SẺ TIN MỪNG: Lm. Gioan Lê Quang Tuyến
 

VIDEO BÀI GIẢNG