Clock-Time

Muối Men Cho Đời 96 - Chúa Nhật IV Mùa Vọng C

Muối Men Cho Đời 96 - Chúa Nhật IV Mùa Vọng C - Tin mừng  Lc 1: 39-45 - Lm. Giuse Nguyễn Văn Phán
MUỐI MEN CHO ĐỜI 95

CHÚA NHẬT IV MÙA VỌNG C

 
Tin mừng Lc 1: 39-45
Chúa Nhật IV Mùa Vọng C

CHIA SẺ TIN MỪNG: Lm. Giuse Nguyễn Văn Phán
 

VIDEO BÀI GIẢNG