Clock-Time

MUỐI MEN CHO ĐỜI 97 - Chúa Nhật Thánh Gia Thất C

MUỐI MEN CHO ĐỜI 97 -------------------------- Chúa Nhật Thánh Gia Thất C - Lc 2: 41-55 Lm. AnTôn Hà Văn Minh
MUỐI MEN CHO ĐỜI 95

CHÚA NHẬT THÁNH GIA THẤT

 
Tin mừng Lc 2: 41-55
 
Lm. AnTôn Hà Văn Minh


 

VIDEO BÀI GIẢNG