Clock-Time

muối men lời chúa

/ 4609 / Muối Men Lời Chúa

MUỐI MEN CHO ĐỜI 129: Chúa Nhật XXII Thường Niên C Hot

Muối men cho đời 129 – Chúa Nhật XXII TNC - Lc 14: 1.7-14, Lm. Antôn Hà Văn Minh

/ 1650 / Muối Men Lời Chúa

MUỐI MEN CHO ĐỜI 127: Chúa Nhật XX Thường Niên C Hot

MMCD 127: Chúa Nhật XX Thường Niên C, Lc 12, 49-53, Lm. Phêrô Trương Huy Hoàng.
/ 2614 / Muối Men Lời Chúa

MUỐI MEN CHO ĐỜI 125 - CHÚA NHẬT XVII THƯỜNG NIÊN - NĂM C Hot

Muối Men Cho Đời 125 - Chúa Nhật XVII Thường Niên C, Lc 11, 1-13, Lm. Vinh Sơn Nguyễn Tuấn Dương
/ 2612 / Muối Men Lời Chúa

MUỐI MEN CHO ĐỜI 124 - CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN - NĂM C Hot

MUỐI MEN CHO ĐỜI 124 - Chúa Nhật XVI Thường Niên - Năm C Tin Mừng: Lc 10,38-42 Lm. Giuse Nguyễn Văn Phán