Clock-Time

Thành Tâm Xin Ăn Năn Thống Hối

Tin mừng Mt 3: 1-12 Thành tâm xin ăn năn thống hối để được thứ tha...