Clock-Time

Điểm Tin Giáo Hội Hoàn Vũ ngày 07.01.2019

1. TIN GIÁO HỘI VIỆT NAM: 10 sự kiện tiêu biểu của Giáo Hội Công Giáo Việt Nam năm 2018
2. TIN MÊHICÔ: Một nhà thờ ở Mê-hi-cô bị xâm nhập và Thánh Thể bị xúc phạm
MUỐI MEN CHO ĐỜI THỜI SỰ

GIÁO HỘI HOÀN VŨ


Ngày 07.01.2019