Clock-Time

ĐIỂM TIN GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG 06.05.2021

1. TIN UỶ BAN TRUYỀN THÔNG – Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước chia sẻ sứ điệp truyền thông và vấn đề bản quyền.
2. TIN GIÁO DỤC CÔNG GIÁO – Lớp Thần Học Sedes Sapientiae thông báo chiêu sinh khoá mới .
3. TIN TRUYỀN GIÁO - Thánh Lễ Trao Ban Thánh Giá Truyền Giáo Năm 2021 của tỉnh dòng Sa-lê-diêng Việt Nam.

TIN GIÁO HỘI VIỆT NAM

NGÀY 06-05-2021