Clock-Time

ĐIỂM TIN GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG 18.05.2021

1. TIN GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG: Thánh Lễ Truyền Chức Phó Tế.
2. TIN GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG: Lễ Chúa Thăng Thiên Bổn mạng Ban Truyền Thông Giáo Phận Phú Cường.

ĐIỂM TIN GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG

NGÀY 18/05/2021