Clock-Time

Điểm Tin Giáo Phận Phú Cường Tuần Qua: 18.06 đến 23.06.2018

1.    Tin giáo phận - thánh lễ khai mạc năm thánh kỷ niệm 30 năm ngày 117 vị tử đạo tại việt nam được phong hiển thánh. 2.    Phong trào cursillo giáo phận phú cường tĩnh tâm trợ tá chuẩn bị bước vào khóa ba ngày tháng 7-2018. 3.    Tin giáo xứ bến sắn - giáo xứ bến sắn mừng ngày của cha. 4.    Tin giáo xứ bình hòa - giáo xứ bình hòa cử hành thánh lễ ban bí tích thêm sức
MUỐI MEN CHO ĐỜI

ĐIỂM TIN TRONG TUẦN

18.06 ĐẾN 23.06.2018


 

1.    TIN GIÁO PHẬN - THÁNH LỄ KHAI MẠC NĂM THÁNH KỶ NIỆM 30 NĂM NGÀY 117 VỊ TỬ ĐẠO TẠI VIỆT NAM ĐƯỢC PHONG HIỂN THÁNH
2.    PHONG TRÀO CURSILLO GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG TĨNH TÂM TRỢ TÁ CHUẨN BỊ BƯỚC VÀO KHÓA BA NGÀY THÁNG 7-2018
3.    TIN GIÁO XỨ BẾN SẮN - GIÁO XỨ BẾN SẮN MỪNG NGÀY CỦA CHA
4.    TIN GIÁO XỨ BÌNH HÒA - GIÁO XỨ BÌNH HÒA CỬ HÀNH THÁNH LỄ BAN BÍ TÍCH THÊM SỨC