Clock-Time

Điểm Tin Trong Tuần Giáo Phận Phú Cường 12.03 đến 17.03.2018

1. Tin giáo xứ Cao Xá: Giáo xứ Cao Xá chầu thánh thể 24 giờ
2. Tin giới gia trưởng:  giới gia trưởng Giáo Phận Phú Cường tĩnh tâm mùa chay
3. Tin giới Hiền Mẫu giáo hạt Lạc An: Giới Hiền Mẫu Giáo Hạt Lạc An Tĩnh Tâm Mùa Chay 2018
4. Huynh trưởng giáo hạt Tây Ninh tĩnh tâm Mùa Chay
5. Tin Giáo Phận Phú Cường: Thư Mời Đại Hội Giới Trẻ Mùa Chay Năm 2018
MUỐI MEN CHO ĐỜI - THỜI SỰ

ĐIỂM TIN TRONG TUẦN - GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG

12.03 - 17.03.2018


 

TIN GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG

1. Tin giáo xứ Cao Xá: Giáo xứ Cao Xá chầu thánh thể 24 giờ
2. Tin giới gia trưởng:  giới gia trưởng Giáo Phận Phú Cường tĩnh tâm mùa chay
3. Tin giới Hiền Mẫu giáo hạt Lạc An: Giới Hiền Mẫu Giáo Hạt Lạc An Tĩnh Tâm Mùa Chay 2018
4. Huynh trưởng giáo hạt Tây Ninh tĩnh tâm Mùa Chay
5. Tin Giáo Phận Phú Cường: Thư Mời Đại Hội Giới Trẻ Mùa Chay Năm 2018